Kõik otsivad õnne ja soovivad olla vabad kannatusest.
See on meie jaoks loomulik, midagi sellist, mis ei vaja lisapõhjendamist. Õnnel ja kannatusel on väga mitu tasandit.
Kuid õnn (meelerahu, mõistmine) ja kannatus (valu, segadus) sõltuvad meie endi loodud põhjustest. Seetõttu on väga oluline mõista karma moodustumise protsessi, selle tegureid.
Šantideva: Kannatustest vabaneda ihkajad tormavad hoopis kannatustesse, õnne ihkajad hukutavad sõgedalt oma õnne otsekui vaenlased.
Üks võimalik viis selgitada karma moodustumise protsessi on selgitus Nelja Õilsa Tõe kaudu.

 

Neli Õilsat Tõde:

 

 

 

 1. Tõde kannatusest (duhkha)
 2. Tõde kannatuse põhjustest (samudaya)
 3. Tõde kannatuse lakkamisest (nirodha)
 4. Tõde kannatuse lakkamiseni viivast Teest (marga)

 

Neljas Õilsas Tões kirjeldatakse kahte laadi protsessi, esimesed kaks tõde selgitavad põhjusi ja tagajärgi mis on omased mittevalgustunud olemasolule ehk sansaarale. Kaks viimast tõde selgitavad põhjusi ja tagajärgi, mis loovad valgustunud olemasolu, kannatuse lakkamise (nirodha) ehk vabanemise (mokša). Seega selgitavad esimesed kaks tõde kannatuse ja selle põhjuse vahelist kausaalselt sidet ning kaks viimast tõde selgitavad tee ja tõelise lakkamise vahelist kausaalset sidet.

 

Kõigil on oma Neli Õilsat Tõde e kõik on võtnud varjupaiga milleski (pere, raha, sõbrad, töö või siis on varjupaigaks vaimne traditsioon, mida järgitakse).

 

Mida tähendab kannatus siin kontekstis? Valitsemata protsessi, kus teadmatus ja meeleplekid kontrollivad meelt ning suunavad seda vastavatesse seisunditesse. Seda rõhutatakse, kuna meie praegusele seisundile on olemas alternatiiv ehk on võimalik püsiv õnnelikkus. Kogu aeg kui kannatusest räägitakse, tuleb näha selle kõrval võimalust vabanemiseks ja oma tõelise olemuse leidmiseks.
Vastasel juhul tõlgendatakse seda vääralt, pessimistlikult vms.

 

Neli õilsat tõde on esitatud praktiseerimiseks vajalikus järjekorras.
Maitreja ütleb “Uttaratantras”:
Nii nagu haigus tuleb diagnoosida, selle põhjus kõrvaldada,
terveks saada ja seetõttu ravimit kasutada,
samamoodi tuleb kannatus ära tunda, selle põhjused eemaldada,
kannatuse lakkamiseni jõuda ja seetõttu tee käsile võtta.

 

Tõde kannatusest

Mida kannatus siin kontekstis tähendab?
Meeleplekkide ja karma loodud valitsemata seisundit, mida võidakse tajuda otseselt kannatusena, kuid võidakse tajuda ka õnnelikkusena. Seega võib nn kannatus olla seotud välise keskkonnaga kui ka sisemise keskkonnaga. Küsimus on peamiselt siiski teadvuse seisundis.
Kui meel on valitsemata, siis öeldakse, et oleme sansaaras ehk nn kannatuse seisundis (ehk igitiirlemises) ja kui meel on valitsetud, siis öeldakse, et oleme nirvaana seisundis.

 

Kannatus või mittevalgustunud olemasolu võib olla väga mitmetasandiline.
Budismis kirjeldatakse, et olemasolus on kolm maailma: soovide maailm (kāma-loka), vormide maailm (rūpa-loka) ja vormideta maailm (arūpa-loka).
Mida peenemal tasandil teadvus on, seda peenemas maailmas see elutseb.

 

* On neid, kes on kiindunud väga meeldivatesse vormidesse või tunnetesse (füüsilised objektid, mõtlemisprotsess ja meelelised kogemused) – selline olend piirab ise ennast soovide maailmaga (kāma-loka’ga).
* On neid, kes on ületanud sedalaadi kiindumuse (objektidesse ja aistingutesse), kuid on kiindunud sisemise rõõmu ja õndsuse seisundisse – selline inimene loob põhjusi, mis viivad ta palju peenema vormiga olemisse kui eelmine.
* On ka neid, kes on ületanud kiindumise rõõmu ja õndsuse vastu. Nad on meelerahu seisundis. Nende teadvus on peenemakoelisem kui kahel eelneval, kuid võib olla, et nad on ikka veel kiindunud teatud laadi olemisse. Peenematasandiline kiindumus meelerahusse viib nad vormita maailma.

 

Sellisel viisil võib näha kolme maailma seost teadvuse seisunditega.

 

Kirjeldatakse kolme liiki kannatusi:

 

 1. Kannatuse kannatus
 2. Muutumise kannatus
 3. Tingimuslikkuse kannatus (kõikeläbistav)
 4. Viitab mittevalgustunud olemisele, mis on meelesegaduse ja negatiivse karma valitsemise all. Miks nimetatakse seda tingimuslikkuse kannatuseks? Kuna see seisund pole mitte ainult aluseks valulistele kogemustele selles elus, vaid ka kannatuse põhjustele ja tingimustele tulevastes eludes.

   

   

 

Järeldus: Tõde kannatusest palub meil vaadata ausalt oma meelde, et märgata, mis laadi seisundid seal valitsevad. Kui palju on seal segadust, eelarvamusi ja segaseid mõtteid.

 

Tõde kannatuse põhjustest

Mis on eelmainitud seisundi (kannatuse) põhjus?
Põhiliselt on selleks teadmatus. Räägitakse kahte laadi teadmatusest: teadmatus põhjuslikkuse seadusest (ehk karma moodustumise protsessist) ja teadmatus tegelikkuse põhiolemusest.
Teadmatuse tõttu on meis teised meeleplekid ja nende põhjal oleme kogunud negatiivset karmat.

 

Karma seaduse omadused:

 

 1. Teod põhjustavad teo loomusele vastavaid tagajärgi (karma on kindel)
 2. Tagajärjed on suuremad kui teod
 3. Tagajärjega ei saa kokku puutuda, kui pole tehtud vastavat tegu
 4. Kui tegu on kord tehtud, tagajärg (iseenesest) kaduma ei lähe

 

Seetõttu loetakse kannatuse algupäraks meeleplekke ja määrdunud karmat – nende tõttu oleme mittevalgustunud olemise voolus.

 

Meeleplekk (sanskriti keeles kleśa) tähendab meelevaevajat, otsetähenduses seda, mis piinab seestpoolt ning ilmnedes tekitab meeles segaduse ja häirituse. Meeleplekid on meie tegelikud vaenlased.
Meeleplekke võib kokku võtta kolmeks: teadmatus, viha ja kiindumus (lisatakse veel uhkus, kahtlus, väärad vaated).

 

Määrdunud karma (meeleplekkide mõju all tehtud teod ja nende tagajärjed).
Meeleplekid on nagu magnet, mis mõjutab keha, kõne ja meele tegusid. Seetõttu luuakse nn negatiivset karmat, mida kogetakse kannatusena. Meelplekkide väljendumist kirjeldatakse kümne negatiivse/oskamatu teo kaudu – see on kokkuvõte tegudest, mis kõige enam probleeme toovad.

 

Kümme oskamatut tegu (ehk meeleplekkide väljendused)

 

  Kehalised teod
 1. Elu kahjustamine (sh tapmine, vägivald)
  * lühike eluiga ja palju haigusi
  * keskkond: söögil, ravimitel pole eriti jõudu, neid on raske saada või soodustavad haigus
 2. Selle võtmine, mida pole antud (varastamine)
  * vara ja vahendite puudumine
  * keskkond: tõsine põud, tohutud paduvihmad, viljad kuivavad ära või kaovad

   

 3. Väär seksuaalkäitumine
  * suhted ei püsi, teistel puudub usaldus inimese vastu
  * keskkond: pori, mustus, ebamugavus, paha hais
 4. Verbaalsed teod
 5. Valetamine
  * laim ja petetuks saamine
  * keskkond: töö, mida tehakse ei kanna vilja; töötajate vahel ei ole kooskõla ja enamik petab
 6. Lahkhelisid loov kõne
  * sõprus laguneb, ei saada inimestega läbi
  * keskkond: elukoht on konarlik, ebatasane, raskesti ületatav, ollakse hirmul ja leitakse palju põhjusi hirmuks
 7. Toores-solvav kõne
  * osaks saab ebameeldiv kõne, satutakse tülisse või nähakse teiste tülisid
  * keskkond: okkad, teravad kivid; puuduvad jõed, tiigid; tormine, kuiv; palju ohtlikke loomi
 8. Tühi loba
  * inimese sõnu ei austata või mõisteta
  * see, mis peaks vilja kandma, ei kanna vilja või kannab seda valel ajal; ebaküps paistab küps olevat; juured on nõrgad
 9. Meele teod
 10. Ahnus
  * suur kiindumine ja rahulolu puudumine
  * keskkond: kõik endale olulised asjad manduvad, libisevad minema ja neid ei tule juurde
 11. Pahatahtlikkus
  * kahjustatakse teisi või/ja teised kahjustavad seda inimest
  * keskkond: epideemiad, nakkushaigused; tülid; sõjavägede vastasseis; röövlid
 12. Väärad vaated
  * kannatusi põhjustavad vaated, segadus
  * ebapuhtad asjad paistavad olevat puhtad, kannatus paistab õndsusena; puudub varjupaik, kaitse

 

Tegude puhul on olulised:
* ajend e motiiv
* kelle/mille suhtes tehakse
* kuidas tegu tehakse
* kulminatsioon e teo lõpetamine

 

Nendest sõltub teo raskus ja ühtlasi ka tagajärje raskus.

 

Järeldus: Seega on tõelised vaenlased meie meeleplekid, kuna nende põhjal moodustub ka negatiivne karma. Meie õnnelikkuse hävitaja ja kannatuse põhjustaja on meiega kogu aeg kaasas.

 

Tõde kannatuse lakkamisest

Võtmeküsimus on siin selles, et mis on nirvaana? Mis on vabanemine ehk mokša? Mis on kannatuse lakkamine ehk nirodha?
Ja kas nendeni on võimalik jõuda või mitte.

 

Vabanemine ei tähenda midagi muud kui meeleplekkide (kleśa) ja kannatuste (karma) täielikku lakkamist tühjuse mõistmise kaudu.
Tühjuse mõistmine ei tule väljastpoolt, vaid on olemas võimalusena meeles. Meeleplekid takistavad teadmisel esile tulla ja õide puhkeda.
Meeleplekid ei ole püsivad.

 

Oluline on mõista selle tõe all kolme asja:

 

 1. Teadvuse põhimine loomus on särav ja puhas
 2. Meeleplekid on võimalik välja puhastada – eemaldada meele põhimisest loomusest
 3. Meelplekkide väljapuhastamiseks on olemas ravim (meetod)

 

Lakkamine on mitmetasandiline, järkjärguline.
Dharma tähendab nii kannatuse lakkamist kui ka teed, mis viib kannatuse lakkamisele. Lakkamine on järkjärguline.
Enamik lahkhelisid õpetussüsteemide vahel tekib vabanemise (või kuidas seda ka ei nimetataks) seisundi kirjeldamisest.

 

Tõde kannatuse lakkamisele viivast teest

Kui me nõustume kolmanda tõega ehk sellega, et vabanemine on võimalik, siis kuidas on see võimalik? Vabanemisele viivast teest (meetodist) räägib neljas õilis tõde. Kesktee selgituse järgi peaks teed mõistma kui tühjusnägemuse väljaarendamise protsessi, kuna tühjuse vahetu mõistmine võimaldab lakkamise tõe (kolmanda õilsa tõe) teostumise.

 

Kolm peamist teed

Loobumine – kahesuunaline vaade: nähakse selgelt sansaara puudusi ja põhjusi ning tahetakse nendest hoiduda; samas nähakse vabanemise loomulikkust ja selle põhjusi. Teiste sõnadega on see otsustavus vabaneda meeleplekkide mõju alt ning vabaneda (nirvaana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgumismeel – kahesuunaline vaade: nähakse olendite raskusi ja kannatusi sansaaras, ja nii sünnib sügav kaastunne; samas nähakse, et maailmakõiksust ja olendeid saab parimal viisil abistada ainult virgunud olend. Teiste sõnadega on see Dharma teostamine buddhasuse seisundisse (virgumine) jõudmiseks kogu olemasolu hüvanguks.

 

 

Tühjuse mõistmine – kahesuunaline vaade: nähakse olemasolu tõelist loomust, mille mõistmine lõikab läbi kõikide meeleplekkide juured; samas nähakse ilmingumaailma väljendusi sõltuvuslikult tekkinutena. Need kaks vaateviisi – absoluutne ja suhteline – ei ole vastandid, vaid üks, duaalsus ületatakse.

 

 

Kohe ei saa otseselt meeleplekkide juurt läbi lõigata, vaid tuleb pöörata tähelepanu meeleplekkide väljendumistele ehk sellele, millist karmat me loome, milliseid tegusid teeme. Seega tuleb hoiduda kannatuse põhjuste tõe all mainitud kümnest negatiivsest teost.
Tähelepanu tuleb pöörata meele, kõne ja keha tegudele, mida loetletakse kümme.

 

Kümme oskuslikku tegu

 

  Kehalised teod
 1. Hoidu elu kahjustamisest – pikk haigusteta ja kahjustusteta elu
 2. Hoidu selle võtmisest, mida pole antud – aineline heaolu
 3. Hoidu väärast seksuaalkäitumisest – harmoonilised ja kauakestvad suhted
 4. Verbaalsed teod
 5. Hoidu valetamisest – inimesed usaldavad sind
 6. Hoidu lahkhelisid loovast kõnest – sõpradest pole kunagi puudust, tekib loomus, mis iseenesest justkui köidab teisi
 7. Hoidu toorest kõnest – hea maine ja sinust räägitakse hästi
 8. Hoidu tühjast lobast – kõne jõud, kõnet väärtustatakse ja kuulatakse
 9. Meele teod
 10. Hoidu ahnusest – eesmärgid saavutatakse kergelt
 11. Hoidu pahatahtlikkusest – hirmu puudumine ja enesekindlus
 12. Hoidu vääratest vaadetest – ükskõik mida sa ka ei õpiks, aitab see avardada meelt nii, et tekib ulatuslikum arusaam maailmast.

 

Põhjuse ja tagajärje seaduse järgi toimimise omaksvõtmine ja selle järgi toimimine hajutab jämedamad kannatused (negatiivne toimimine lõppeb).
Seejärel on võimalik praktiseerida kolme erakordset harjutust ehk śila't (eetika), samādhi't (meditatsioon) ja prajñā'd (tarkus), mis võimaldavad meeleplekkide lakkamise.
Seejärel lisatakse nendele kolmele veel bodhicitta harjutamine ehk kaastunne ja vajadus virguda teiste aitamiseks. See eemaldab ka kõik jäljed ja kalduvused, mis kleśa'dest on meelde jäänud.

Kokkuvõte

Mõistes Nelja Õilsat Tõde, tekib innustus, kuna nähakse sisemuses, et Dharma ehk vaimse õpetuse teed saab käia, lakkamine ei ole utoopia, vaid võimalik.
Seega kirjeldavad Neli Õilsat Tõde karma moodustumise protsessi ja ka karmast vabanemise protsessi.

 

Teadmine Neljast Õilsast Tõest saab aidata ajutiselt. Tõeline abi tuleb siis, kui selle üle sügavalt järele mõelda ja siis toimida. Ainult siis on sellest tõelist abi.
Kui õpetus on elu osa, siis millal iganes on ka probleeme või raskusi, annab õpetus sisemist tugevust.